White-tail Fawn in Orange Mallows

White-tail Fawn in Orange Mallows